PROJEKT-UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. xx/2020 PËR RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE SINDIKALE

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim rregullimin e kushteve dhe kritereve që duhet t’i plotësojnë organizatat sindikale për t’u regjistruar, si dhe përcaktimin e procedurave për regjistrimin e tyre nga organi përgjegjës i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS).


Data e fillimit: 15.10.2020


Data e përfundimit: 04.11.2020


Fatime Avdyli

Fatime.Avdyli@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja