UDHЁZIM ADMINISTRATIV PËR TARIFAT E SHËRBIMEVE PËR REGJISTRIMIN E TË DREJTAVE TË PRONËS SË PALUAJTSHME

Ky udhëzim administrativ përcakton nivelin e tarifave për shërbimet ofruara për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme


Data e fillimit: 16.09.2020


Data e përfundimit: 07.10.2020


Nadir Shyqeriu

Nadir.Shyqeriu@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja