UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.00/2020PËR CAKTIMINE KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E PRODUKTEVE PËR SHTRIM NGA BETONI NË TREG

Ne kete konsultim publik do te publikohen 3 akte nenligjore qe jane te njejtes fushe qe do t'i ndihmoj paleve te interesit te japin komente dhe sugjerime me lehte. Me U.A PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E BETONIT TË LËNGSHËM/GATSHËM NË TREG, përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e blloqeve nga betoni për shtrim rrugësh, pllakave nga betoni për shtrim rrugësh dhe bordurat prej betoni për trotuare,në tregun e Republikës se Kosovës. Me U.A PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E E PRODUKTEVE PËR SHTRIM NGA BETONI NË TREG përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e blloqeve nga betoni për shtrim rrugësh, pllakave nga betoni për shtrim rrugësh dhe bordurat prej betoni për trotuare,në tregun e Republikës se Kosovës Me U.A PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E AGREGATEVE DHE MBUSHËSVE PËR BETON NË TREG përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e për vendosjen e agregateve dhe mbushësve për beton në tregun e Kosovës në tregun e Republikës se Kosovës.


Data e fillimit: 10.09.2020


Data e përfundimit: 01.10.2020


Raporti Final

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë respektivisht Departamenti i Industrisë (Divizioni për Infrastrukturë të Cilësisë) në cilësinë e Organit Propozues për hartimin e tri akteve nënligjore (1.Projekt - Udhëzim Administrativ (MTI) Nr.00/2020 për caktimin e kushteve për vendosjen e produkteve për shtrim nga betoni në treg,2. Projekt - Udhëzim Administrativ (MTI) Nr.00/2020 për përcaktimin e kushteve për vendosjen e betonit të lëngshëm/gatshëm në treg, dhe 3. Projekt - Udhëzim Administrativ (MTI) nr.00/2020 për caktimin e kushteve për vendosjen e agregateve dhe mbushësve për beton në treg) ka propozuar hartimin e tyure me qëllim që të mundëson implementimin e mëtutjeshëm të Ligjit Nr.06/L-033 për Produktet e Ndërtimit përkatësisht nenit 50 dhe 55 paragrafët 4-6, implementimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (Neni 80) “Standardizimi, Metrologjia, Akreditimi dhe Vlerësimi i Konformitetit” pasi që siguron një lehtësimin në zbatimin e politikave për lëvizjen e lirë të mallrave në përputhje me ligjin e BE-së duke rritur informacionin dhe besimin në performancen e deklaruar të produkteve të ndërtimit të vëna në dispozicion të tregut. Me vazhdimin e hartimit të legjislacionit të produkteve të ndërtimit përkatësisht produkteve të betonit për shtrim, betonit të lëngshëm, dhe agregateve për beton të cilat prodhohen dhe vihen në dispozicion të tregut, Kosova promovon përdorimin e rregullave teknike të BE-së, standardeve të harmonizuara evropiane dhe procedurave të vlerësimit të konformitetit përkatësisht sistemin për vlerësimin e verifikimit të qëndrueshmërisë se performances (AVCP).

27.10.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

27.10.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net