UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.00/2020PËR CAKTIMINE KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E PRODUKTEVE PËR SHTRIM NGA BETONI NË TREG

Ne kete konsultim publik do te publikohen 3 akte nenligjore qe jane te njejtes fushe qe do t'i ndihmoj paleve te interesit te japin komente dhe sugjerime me lehte. Me U.A PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E BETONIT TË LËNGSHËM/GATSHËM NË TREG, përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e blloqeve nga betoni për shtrim rrugësh, pllakave nga betoni për shtrim rrugësh dhe bordurat prej betoni për trotuare,në tregun e Republikës se Kosovës. Me U.A PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E E PRODUKTEVE PËR SHTRIM NGA BETONI NË TREG përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e blloqeve nga betoni për shtrim rrugësh, pllakave nga betoni për shtrim rrugësh dhe bordurat prej betoni për trotuare,në tregun e Republikës se Kosovës Me U.A PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E AGREGATEVE DHE MBUSHËSVE PËR BETON NË TREG përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e për vendosjen e agregateve dhe mbushësve për beton në tregun e Kosovës në tregun e Republikës se Kosovës.


Data e fillimit: 10.09.2020


Data e përfundimit: 01.10.2020


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net