DRAFT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) NR.XX/2020 PËR VENDOSJEN E PANOVE REKLAMUESE NË AUTOUDHË, RRUGË NACIONALE DHE RAJONALE

Ky Udhëzim administrativ përcakton mënyrën e vendosjen e panove reklamuese në autoudhë, rrugë nacionale dhe rajonale si dhe çështjet tjera lidhur me të.


Data e fillimit: 07.09.2020


Data e përfundimit: 25.09.2020


Milaim Ahmetaj

Milaim.Ahmetaj@rks-gov.net


Kontributet

Youth Ecological and Security Zone-EcoZ | OJQ

10.09.2020 23:24:31

Ne draft-udhezim mungojne informata ne rastet e mos respektimit te rregullave, cilat jane denimet ne rastet kur kontraktuesi nuk respokton madhesite e reklamave, afatet kohore si dhe specifikisht ne rastet kur reklamat jane egsistuese edhe pas afatit te lejes perdoruse. Po ashtu nuk speficikohen nese kane te drejte persnat fizik apo vetem juridik per perodimin e panove reklamuese.

Personi kontaktues

Egzona | yecozone@gmail.com