KONCEPT DOKUMENTI PËR THEMELIMIN E AGJENCISË PËR INTEGRIM EVROPIAN

Në Qeverinë e re të Kosovës, të votuar nga Kuvendi i Kosovës me 3 Qershor 2020, MIE nuk është përfshirë në përbërjen e saj si Ministri e veçantë, duke krijuar një gjendje të re sa i përket strukturave të procesit të integrimit evropian, që kërkon trajtim dhe vëmendje të veçantë. Me vendimin numër 01/09 të datës 01.07.2020 të Qeverisë, është iniciuar hartimi i Koncept Dokumentit për Themelimin e Agjencisë për Integrim Evropian.Qëllimi i këtij Koncept Dokumenti pra është t’i analizoj këto struktura, ofroj opsionet për të adresuar gjendjen e krijuar dhe parashikoj ndikimin e këtyre opsioneve.


Data e fillimit: 27.07.2020


Data e përfundimit: 04.08.2020


Jeton Karaqica, Departamenti për Kritere Ekonomike, ZKM

jeton.karaqica@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja