PROJEKTLIGJ PËR BORXHIN SHTETËROR DHE GARANCITË SHTETËRORE

Dispozitat e këtij Ligji kanë për qëllim rregullimin e parimeve kryesore dhe procedurave të huamarrjes shtetërore, emetimit të garancive shtetorëre, pagesave të kryegjësë dhe interesit për borxhin shtetëror, pagesat e garancive shtetërore të thirrura si dhe shpenzimeve tjera të ndërlidhur me to.


Data e fillimit: 24.07.2020


Data e përfundimit: 17.08.2020


Ahmet Ismaili

ahmet.ismaili@rks-gov.net