Draft- UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASH) NR: ____/2020 PËR ZHVILLIM PROFESIONAL TË MËSIMDHËNËSVE ME BAZË NË SHKOLLË

Ky Udhëzim administrativ përcakton dhe rregullon zhvillimin profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë (tutje ZhPMBSh), procedurat e brendshme dhe të jashtme për identifikimin e nevojave, zbatimin e aktiviteteve, mbikqyrjen, monitorimin, certifikimin dhe vlerësimin e mësimdhënësve ZhPMBSh.


Data e fillimit: 23.07.2020


Data e përfundimit: 14.08.2020


Habibe Buzuku

Habibe.Buzuku@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja