PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR. 00/2020 PËR PAGESAT DIREKTE NЁ BUJQЁSI PËR VITIN 2020

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen rregullat, kriteret e pranueshmërisë dhe procedurat e përkrahjes për fermeret aplikues dhe zbatimin e pagesave direkte në bujqësi për vitin 2020.


Data e fillimit: 24.06.2020


Data e përfundimit: 15.07.2020

Dokumentacioni


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja
Kontributet

Shoqata e Perpunuesve te pemeve dhe perimeve | OJQ

02.07.2020 09:32:04

NËNKAPITULLI XIX- PAGESAT DIREKTE PËR SASINË E SHITUR /DORËZUAR TË FRUTAVE TË MJEDRËS

Personi kontaktues

Hartim Gashi | hartim.gashi@hotmail.com