UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.00/2020 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2020-2021

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen parimet, kushtet, procedurat, kriteret e pranueshmerisë dhe kriteret e përzgjedhjes për zbatimin e masave të Programit të Zhvillimit Rural për vitin 2020-21.


Data e fillimit: 23.06.2020


Data e përfundimit: 13.07.2020


Isah Rudaku

Isah.Rudaku@rks-gov.net