PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. XX/2020 PËR SHPENZIMET E TELEFONISË FIKSE DHE TELEFONISË MOBILE NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat e përdorimit dhe shumat e lejuara të shpenzimeve për telefoni fikse dhe mobile nga zyrtarët e Qeverisë së Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 19.05.2020


Data e përfundimit: 08.06.2020


Agron.H.Gashi

agron.h.gashi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja