Draft Rregullore per Taksa Komunale per Debat Publik

Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e aktiviteteve të cilat i nënshtrohen taksës komunale në Komunën e Rahovecit, lartësinë e taksave komunale, përcaktimin e kategorive të liruara nga taksa dhe përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve kundërvajtëse për shkeljet e dispozitave të kësaj Rregulloreje.


Data e fillimit: 18.05.2020


Data e përfundimit: 07.06.2020


Haziz Krasniqi

haziz.krasniqi@rks-gov.net