DRAFT-RREGULLORE PËR TAKSAT KOMUNALE

Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e aktiviteteve të cilat i nënshtrohen taksës komunale në Komunën e Rahovecit, lartësinë e taksave komunale, përcaktimin e kategorive të liruara nga taksa dhe përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve kundërvajtëse për shkeljet e dispozitave të kësaj Rregulloreje.


Data e fillimit: 11.03.2020


Data e përfundimit: 03.04.2020


Haziz Krasniqi

haziz.krasniqi@rks-gov.net