PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 00/2020 PËR PËRDORIMIN E NJËSIVE MATËSE LIGJORE

Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohet përdorimi i njësive matëse ligjore në Republikën e Kosovës, emërtimi, simboli dhe mënyra e përdorimit të tyre.


Data e fillimit: 04.02.2020


Data e përfundimit: 25.02.2020


Raporti Final

Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohen njësitë matëse ligjore që përdoren në Republikën e Kosovës, mënyra e përdorimit të tyre, si dhe sasia, emërtimi, dhe simbolet e tyre.

04.05.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

04.05.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


isa.elshani@rks-gov.net

isa.elshani@rks-gov.net