PROJEKT AKTI NORMATIV NR. XX/2020 PËR KOMISIONIN PËR TË VËRTETËN DHE PAJTIMIN

Ky akt normativ ka për qëllim themelimin, përcaktimin e mandatit, organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësite Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtimin.


Data e fillimit: 28.01.2020


Data e përfundimit: 15.07.2020


Liridona Fetahaj

liridona.fetahaj@president-ksgov.net