PROJEKT- RREGULLORE (MTI) NR. 00/2019 PËR SIGURINË E MAKINERIVE

Me këtë Rregullore përcaktohen kërkesat themelore të sigurisë të cilat duhet ti plotësojnë makineritë për të siguruar mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e përdoruesve, kushtet të cilat kanë të bëjnë me dizajnimin dhe konstruktimin e makinerive si dhe kërkesat e tjera që duhet ti plotësojnë makineritë para vendosjes në treg dhe në shërbim, përmbajtja e deklaratës së konformitetit për makineritë dhe deklarata e inkorporimit të makinerive pjesërisht të kompletuara, përmbajtja e dokumentacionit teknik, procedurat e vlerësimit të konformitetit, klauzola mbrojtëse, kriteret për emërim të cilat duhet ti plotësojnë trupat për vlerësim të konformitetit, shenja e konformitetit dhe shënjimi i konformitetit.


Data e fillimit: 28.01.2020


Data e përfundimit: 18.02.2020


Raporti Final

Me këtë Rregullore përcaktohen kërkesat themelore të sigurisë të cilat duhet ti plotësojnë makineritë për të siguruar mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e përdoruesve, kushtet të cilat kanë të bëjnë me dizajnimin dhe konstruktimin e makinerive si dhe kërkesat e tjera që duhet ti plotësojnë makineritë para vendosjes në treg dhe në shërbim, përmbajtja e deklaratës së konformitetit për makineritë dhe deklarata e inkorporimit të makinerive pjesërisht të kompletuara, përmbajtja e dokumentacionit teknik, procedurat e vlerësimit të konformitetit, klauzola mbrojtëse, kriteret për emërim të cilat duhet ti plotësojnë trupat për vlerësim të konformitetit, shenja e konformitetit dhe shënjimi i konformitetit.

25.02.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

25.02.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net