PROJEKT RREGULLORE QRK NR 2020 PËR KUFIJTË E DOZAVE DHE MBROJTJEN NGA RREZATIMI

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i niveleve të referencës dhe kufizimet e dozave për ekspozimet profesionale, publike dhe mjekësore, kufijve të dozave për: punonjësit e ekspozuar, praktikantët dhe studentët, punonjësit e jashtëm, punonjëset shtatzëna dhe me fëmijë në gji, punonjësit e ekspozuar të angazhuar në situata emergjente dhe për anëtarët e publikut Niveleve kufi të radonit në vendet e punës.


Data e fillimit: 13.01.2020


Data e përfundimit: 05.02.2020


Beqir Mezelxhiu

beqir.mezelxhiu@rks-gov.net