PROJEKT RREGULLORE (MTI) - NR. XX/2019 PËR PRODUKTET E PARAPAKETUARA

Qëllimi i kësaj Rregullore është që të përcaktojë kriteret dhe rregullat për sasitë nominale të produkteve të para-paketuara.


Data e fillimit: 13.01.2020


Data e përfundimit: 31.01.2020


Raporti Final

Përmes hartimit të kësaj Projekt-Rregullore është krijuar baza ligjore me të cilën do të mbrohet interesi publik siç është: shëndeti, mbrojtja konsumatorëve dhe e përdoruesve tjerë

11.02.2010
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

11.02.2010
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


isa.elshani@rks-gov.net

isa.elshani@rks-gov.net