PROJEKT RREGULLORE (MTI) - NR. XX/2019 PËR PRODUKTET E PARAPAKETUARA

Qëllimi i kësaj Rregullore është që të përcaktojë kriteret dhe rregullat për sasitë nominale të produkteve të para-paketuara.


Data e fillimit: 13.01.2020


Data e përfundimit: 31.01.2020


isa.elshani@rks-gov.net

isa.elshani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja