PLANI LEGJISLATIV 2020

Ky plan i konsultimeve për planin legjislativ ka për qëllimin njoftimin e publikut lidhur me planin për akte nënligjore që pritet të miratohen në vitin 2020 me qëllim nxitjen dhe sigurimin e një procesi të konsultimit pë pjesëmarrje gjithërfshirëse si dhe vendimarrja direkte në procesin e politikbërjes si dhe rritja e transparencës.


Data e fillimit: 05.12.2019


Data e përfundimit: 31.12.2019


Raporti Final

Ky plan i konsultimeve për planin legjislativ ka për qëllimin njoftimin e publikut lidhur me planin për akte nënligjore që pritet të miratohen në vitin 2020 me qëllim nxitjen dhe sigurimin e një procesi të konsultimit pë pjesëmarrje gjithërfshirëse si dhe vendimarrja direkte në procesin e politikbërjes si dhe rritja e transparencës

23.01.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

23.01.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Hana Jakupi

Hana.Jakupi@rks-gov.net