STRATEGJIA PER ZHVILLIM RAJONAL 2020-2030

Strategjia për Zhvillimit Rajonal 2020-2030 përcakton qëllimet dhe prioritetet afatgjata të politikës së zhvillimit rajonal, mundëson koordinimin e politikave sektoriale në territorin përkatës dhe mbështet sinkronizmin midis tyre. Luan një rol të rëndësishëm për arritjen e përputhshmërisë dhe sinergjisë ndërmjet qëllimeve dhe prioriteteve të politikës së zhvillimit rajonal dhe politikave dhe strategjive sektoriale, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e balancuar të rajoneve.


Data e fillimit: 05.12.2019


Data e përfundimit: 27.12.2019


Raporti Final

Raporti final

31.01.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

31.01.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Besim Kamberaj

besim.kamberaj@rks-gov.net