Draft dokumenti i Programit per Reforma ne Ekonomi 2020-2022

Në kuadër të dialogut për qeverisje ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, Qeveria e Kosovës ka hartuar Programin për Reforma në Ekonomi 2020-2022. Programi përbëhet nga tre kapituj kryesor dhe përfshinë: kornizën makroekonomike, kornizën fiskale dhe prioritetet e reformave strukturore për tri vitet e ardhshme. Kapitulli i tretë, Prioritete e Reformave Strukturore, duhet të ofrojë një pasqyrë të qartë të pengesave (sfidave) strukturore të konkurrueshmërisë dhe rritjes gjithëpërfshirëse ekonomike. Duke u bazuar në bazuar në analizën e pengesave strukturore, duhet të identifikohen 15-20 masa të reformës të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë ndihmojnë në zhbllokimin e pengesave strukture në lidhje me konkurrueshmërinë, rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Pas përmbylljes së procesit të konsultimit, do të analizohen të gjitha kontributet e pranuara dhe mbi bazën e tyre do të bëhen plotësim/ndryshimet e duhura në dokument, në mënyrë që versioni përfundimtar t’i dërgohet qeverisë për aprovim dhe duhet dorëzuar tek Komisioni Evropian jo më larg se 31 Janari 2020.


Data e fillimit: 29.11.2019


Data e përfundimit: 20.12.2019


Raporti Final

Raporti final

15.01.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

15.01.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Venhar Nushi

venhar.nushi@rks-gov.net