PROJEKTUDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 00/2019 PËR SHTESËN E POSAÇME NË PAGË PËR RREZIKSHMËRI TË ZYRTARËVE POLICORË DHE PËR PUNONJËSIT E INSPEKTORATIT POLICOR TË KOSOVËS

Me këtë Udhëzim administrativ përcaktohet lartësia (në përqindje) në shtesën e posaçme për zyrtarët policorë për detyrat zyrtare që kryejnë në sektorë/njësi ose operacione të posaçme me rrezikshmëri për jetën, si dhe shtesën e posaçme për punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës, të parapara me Ligjin për Pagat në Sektorin Publik; Shtesat dhe kompensimet tjera për zyrtarët policorë të cilat i përcakton Ligji për Policinë dhe Ligji i Punës, nuk janë lëndë e këtij Udhëzimi administrativ.


Data e fillimit: 25.11.2019


Data e përfundimit: 29.11.2019


Shpresa Shllaku

shpresa.shllaku@rks-gov.net