Draft Udhezim Administrativ (MIT) Nr.XX/2019 Për Vendosjen e Panove Reklamuese ne Rruget Nacionale dhe Rajonale

Ky Udhëzim Administrativ përcakton kushtet, kriteret, procedurat dhe tarifat, për vendosjen e panove reklamuese në brezin rrugor dhe brezin mbrojtës të rrugës Nacionale dhe Rajonale.


Data e fillimit: 08.10.2019


Data e përfundimit: 29.10.2019


Emir Morina

emir.morina@rks-gov.net