RREGULLORE (MPB) NR. 00/2019 PËR LARTËSINË E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE FORENZIKE NË AGJENCINË E KOSOVËS PËR FORENZIKË

Qëllimi i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i tarifave për shërbimet forenzike që kryhen nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë.


Data e fillimit: 04.10.2019


Data e përfundimit: 25.10.2019


Safete Bilali

safete.bilali@rks-gov.net