PROJEKTLIGJI PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INTEGRUAR TË NDOTJES

Qëllimi i këtij Ligji ështe të përcakton rregullat mbi parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes që rrjedhin nga veprimtaritë industriale. Ky Ligj gjithashtu përcakton rregullat për të parandaluar ose, kur kjo nuk është e mundur, për të reduktuar emisionet në ajër, ujë dhe tokë si dhe për të parandaluar gjenerimin e mbeturinave, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë për mbrojtjen e mjedisit në tërësi.


Data e fillimit: 09.09.2019


Data e përfundimit: 30.09.2019


Raporti Final

Qëllimi i këtij Ligji ështe të përcakton rregullat mbi parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes që rrjedhin nga veprimtaritë industriale. Ky Ligj gjithashtu përcakton rregullat për të parandaluar ose, kur kjo nuk është e mundur, për të reduktuar emisionet në ajër, ujë dhe tokë si dhe për të parandaluar gjenerimin e mbeturinave, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë për mbrojtjen e mjedisit në tërësi.

11.11.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

11.11.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Visare Hoxha

Visare.Hoxha@rks-gov.net