PROJEKTLIGJI PËR BANIM SOCIAL

Ky ligj rregullon kushtet dhe mënyrën e realizimit të së drejtës për banim social, procedurat e qiramarrjes, qiradhënies, administrimin dhe menaxhimin e ndërtesave për banim social.


Data e fillimit: 06.09.2019


Data e përfundimit: 27.09.2019


Raporti Final

Ky ligj rregullon kushtet dhe mënyrën e realizimit të së drejtës për banim social, procedurat e qiramarrjes, qiradhënies, administrimin dhe menaxhimin e ndërtesave për banim social.

28.10.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

28.10.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Merita Dalipi

Merita.Dalipi@rks-gov.net