DRAFT-UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 00/2019 PËR NORMAT TEKNIKE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI TË INFRASTRUKTURËS ELEKTROENERGJETIKE DHE PAJISJEVE

Ky Udhëzim Administrativ përcakton normat teknike për mbrojtjen nga zjarri, të infrastrukturës elektroenergjetike dhe pajisjeve, si dhe mbrojtjen nga përhapja e zjarrit në objektet përreth.


Data e fillimit: 06.09.2019


Data e përfundimit: 27.09.2019


Gjejrane Gashi

gjejrane.gashi@rks-gov.net