Dokument konsultimi për Projekt Rregullore Nr. __/2019 për përcaktimin e procedurave të Dhënies në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës

Kjo Rregullore ka për qëllim të përcaktojë procedurat dhe kriteret e dhënies në shfrytëzim dhe këmbimit të pronës së paluajtshme të komunës për interes publik, si dhe bartjen në pronësi të komunës, të pronave të paluajtshme të cilat administrohen nga institucionet qendrore.


Data e fillimit: 13.08.2019


Data e përfundimit: 02.09.2019


Jeton Qela

jeton.qela@rks-gov.net


Kontributet

Liridona Xhemajli | Qytetar

29.08.2019 13:42:47

Nuk kam komente të pergjithshme, por shih më poshtë komentet specifike mbi konsultën publike.

Personi kontaktues

Liridona Xhemajli | liridonaxhemajli1@gmail.com