PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR XX/2019 KRITERET PËR REGJISTRIMIN E EMRIT TË VARIETETIT

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kriteret e procesit të kontrollit të përshtatshmërisë së emërtimit të varieteteve dhe regjistrimit të emërtimit të varieteteve.


Data e fillimit: 09.08.2019


Data e përfundimit: 29.08.2019


Isah Rudaku

isah.rudaku@rks-gov.net