PROJEKT UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)–NR.xx/2019 PER DETYRAT, PROCEDURAT E PUNES SE KOMISIONIT DHE MENYREN E MBAJTJES SE REGJISTRIT PER MBROJTJEN E VARIETETEVE TE BIMEVE

Ky Udhëzim Administrativ përcakton detyrat, procedurat e punës së Komisionit, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrit për mbrojtjen e varieteteve të bimëve.


Data e fillimit: 09.08.2019


Data e përfundimit: 29.08.2019


Isah Rudaku

isah.rudaku@rks-gov.net