MANAGEMENT PLAN FOR THE HISTORIC CENTER OF PRIZREN

The purpose of the Management Plan for the Historic Center of Prizren is to set forth strategic policies for the protection, administration and sustainable development of the Historic Center of Prizren.


Start date: 30.05.2019


End date: 20.06.2019

Documentation

Additional documentation


Vjollca Aliu

vjollca.aliu@rks-gov.net


Contributions

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore | State agency

14.06.2019 17:29:48

Komentet e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore janë fokusuar në masë të madhe tek synimet dhe objektivat, për të cilat kemi disa komente të cilat shpresojmë dhe besojmë se duhet të përfshihen në kuadër të dokumentit final.

 

Komentet e KKTK-së:

 

Synimi 1 Objektivi 1.3. propozojmë të ndryshohet si ne vijim:

1.3. Implementimi i ligjeve dhe plotësimi i bazës ligjore për funksionim të mirëfilltë të procesit të mbrojtjes, menaxhimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore

 

OBJEKTIVI 1.2. Aktiviteti 1.2.1. Propozojmë:

Tek përgjegjësit kryesor të vendoset edhe KKTK, marr parasysh rolin dhe rendësin qe ka KKTK. Gjithashtu tek referenca te vendoset edhe Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura.

 

OBJEKTIVI 1.2. Aktiviteti 1.2.2. Propozojmë që të riformulohet teksti si ne vijim:

Nominimi i QHP në Listën Tentative të Trashëgimisë Botërore.

 

OBJEKTIVI 1.3. Aktiviteti 1.3.1. propozojmë:

Të largohen kllapat tek përgjegjësit kryesore, pasi që KKTK është institucion i veçantë.

 

OBJEKTIVI 1.3. Aktiviteti 1.3.2. propozojmë:

Të përgjegjësit kryesor të vendoset edhe KKTK, pasi që konsiderojmë se edhe KKTK mund ta ketë një të veçantë në këtë drejtim.

 

OBJEKTIVI 1.3. Aktiviteti 1.3.3. propozojmë:

Hartim i Ligjit për Muze, si dhe tek përgjegjësit kryesor të përfshihet edhe KKTK

 

OBJEKTIVI 1.3. Aktiviteti 1.3.6. propozojmë:

Tek përgjegjësit kryesor të përfshihet edhe KKTK

 

OBJEKTIVI 1.4. Aktiviteti 1.4.4. propozojmë:

Tek përgjegjësit kryesor te vendoset edhe KKTK dhe MKRS. Referencë është Ligji për Trashëgimi Kulturore neni 4.9

 

OBJEKTIVI 1.6. propozojmë të shtohet një aktivitet i ri:

Vlerësimi, aprovimi dhe implementimi i projekteve në QHP, përgjegjësit kryesor KKTK, MKRS. Reference Ligji për Trashëgimi Kulturore neni 5.2

 

OBJEKTIVI 2.2. Aktiviteti 2.2.4. propozojmë:

Tek përgjegjësit kryesor të vendoset edhe KKTK.

 

OBJEKTIVI 2.2. Aktiviteti 2.2.5. propozojmë:

Tek përgjegjësit kryesor të vendoset edhe KKTK.

Contact person

Isuf Koci | isuf.koci@rks-gov.net