PROJEKT UDHЁZIM ADMINISTRATIV NR. ___/2019 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 2002/5 PËR THEMELIMIN E REGJISTRIT TËTË DREJTAVE TË PRONËSSË PALUEJTSHME

Ky Udhëzim Administrativ rregullon zbatimin e Ligjit Nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme, mirëmbajtjen e Regjistrit dhe procedurat për regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme.


Data e fillimit: 16.05.2019


Data e përfundimit: 07.06.2019


Ismet Kryeziu

Ismet.Kryeziu@rks-gov.net