UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 00 /2019 PËR PËRCAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PROCEDURËS SË LËSHIMIT TË PATENTË SHOFERIT NDËRKOMBËTARË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet forma, përshkrimi i përmbajtjes, karakteristikat e materialit, elementët e grafikës, mënyra e plotësimit dhe procedura e lëshimit të patentë shoferit ndërkombëtarë në Republikën e Kosovës.


Data e fillimit: 16.05.2019


Data e përfundimit: 06.06.2019


Safete Bilali

safete.bilali@rks-gov.net