UDHËZIM ADMINISTRATIV NR......./2019 OBLIGIMET E PERSONIT PËRGJEGJËS QË KRYEN TRANSPLANTIMIN E INDEVE DHE QELIZAVE

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim, përcaktimin e obligimeve për personin përgjegjës, ndihmësin e personit përgjegjës, kushtet për emërimin e tyre, obligimet e Qendrës për koordinimin e transplantimeve dhe obligimet e institucioneve shëndetësore që kryejnë transplantimin e indeve dhe qelizave.


Data e fillimit: 16.05.2019


Data e përfundimit: 05.06.2019


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR UDHËZIMIN ADMINISTRATIV “OBLIGIMET E PERSONIT PËRGJEGJËS QË KRYEN TRANSPLANTIMIN E INDEVE DHE QELIZAVE”

04.10.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

04.10.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Arsim Qavdarbasha

arsim.qavdarbasha@rks-gov.net