PROJEKTLIGJI PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR

Qëllimi i këtij ligji është themelimi i një sistemi unik për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar që kanë të bëjnë me interesat e sigurisë së Republikës së Kosovës. Me këtë ligj themelohet Agjencia për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar (ne tekstin e metejme: (AMIK) ku përcaktohet misioni, organizimi, funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë e saj.


Data e fillimit: 24.09.2018


Data e përfundimit: 15.10.2018


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR PROJEKTLIGJIN PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT TE KLASIFIKUAR

27.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

27.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Nehat Pllana

nehat.pllana@rks-gov.net