DRAFT KONCEPT DOKUMENT PER SHERBIMIN E KOMUNIKIMIT QEVERITAR ME PUBLIKUN

Synimi i këtij dokumenti është përmirësimi i shërbimit të komunikimit qeveritar me publikun dhe rritja e transparencës, informimit të drejtpërdrejtë, ku qeveria i flet qytetarëve dhe dëgjon nga qytetari qëndrimin e tij për një politikë të caktuar. Objektivat e Koncept Dokumentit për Shërbimin e Komunikimit Qeveritar janë: €¢ Fuqizimi i marrëdhënies qeveri € publik dhe anasjelltas, përmes komunikimit me mesazhe të qarta €¢ Avancimi i komunikimit me publikun në fazat e hershme të zhvillimit të politikave €¢ Përmirësimi i koordinimit dhe planifikimit të komunikimit qeveritar me publikun Koncept Dokumenti është një analizë gjithëpërfshirëse e komunikimit qeveritar, i cili është i rregulluar me rregulloren nr.03/2011. Kjo rregullore e ka përcaktuar Zyrën për Komunikim me Publikun në Zyrën e Kryeministrit (ZKP-ZKM), si zyrë qendrore për komunikim. Praktika e punës ka treguar vështirësi, kufizime dhe mangësi gjatë zbatimit të kësaj rregullore.


Data e fillimit: 21.11.2017


Data e përfundimit: 13.12.2017


Ismet Cakiqi

ismet.cakiqi@rks-gov.net