DRAFT KONCEPT DOKUMENT PËR FUSHËN E FINANCIMIT TË SUBJEKTEVE POLITIKE

Qëllimi i këtij koncept dokumenti është rritja e transparencës dhe llogaridhënies me qëllim të përmirësimit të qeverisjes së mirë dhe funksionimit demokratik të institucioneve si dhe të subjekteve politike. Financimi i subjekteve politike në Republikën e Kosovës është i rregulluar me Ligjin nr. 03/L-174 për financimin e subjekteve politike, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-058 dhe Ligjin Nr. 04/L-212.


Data e fillimit: 18.10.2017


Data e përfundimit: 27.10.2017


Nehat Pllana

nehat.pllana@rks-gov.net