RREGULLORE TEKNIKE (MTI) NR. 00/2019 PËR PAJISJET PERSONALE MBROJTËSE

Kjo rregullore përcakton kërkesat për projektimin dhe prodhimin e pajisjeve personale mbrojtëse (ne tekstin e metejme -PPM) që vihen në dispozicion në treg, për të siguruar mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e përdoruesve dhe për vendosjen e rregullave për lëvizjen e lirë të PPM në Republiken e Kosovës.


Data e fillimit: 09.10.2019


Data e përfundimit: 30.10.2019


gurakuq.kastrati@rks-gov.net

gurakuq.kastrati@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja