PROJEKTLIGJI PËR BANIM SOCIAL

Ky ligj rregullon kushtet dhe mënyrën e realizimit të së drejtës për banim social, procedurat e qiramarrjes, qiradhënies, administrimin dhe menaxhimin e ndërtesave për banim social.


Data e fillimit: 06.09.2019


Data e përfundimit: 27.09.2019

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Merita Dalipi

Merita.Dalipi@rks-gov.net