Projekt Udhëzimi Administrativ MMPH për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është percaktimi i kërkesave themelore të shëndetit dhe sigurisë, procedurave dhe dokumentacionit për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II të përfunduara, substancialisht të përfunduara apo të papërfunduara dhe ndërhyrjeve pa leje në ndertimet me leje.


Data e fillimit: 06.02.2019


Data e përfundimit: 28.02.2019


Raporti Final

RAPORTIT NGA PROCESI I KONSULTIMIT PER PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV MMPH PËR KËRKESAT THEMELORE PËR SHËNDET DHE SIGURI, PROCEDURAT DHE DOKUMENTACIONIN PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE TË KATEGORISË I DHE II

21.03.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

21.03.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Xhemajl Metolli

Xhemail.Metolli@rks-gov.net