UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. XX/2019 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIT TË LOGOS TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AKREDITIMIT TË KOSOVËS DHE SIMBOLIT TË AKREDITIMIT

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i formës, përmbajtjes dhe përdorimit të logos së DAK-së si dhe simbolit të akreditimit.


Data e fillimit: 06.02.2019


Data e përfundimit: 22.02.2019


Raporti Final

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i formës, përmbajtjes dhe përdorimit të logos së DAK-së si dhe simbolit të akreditimit.

06.05.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

06.05.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


jeton.aliu@rks-gov.net

jeton.aliu@rks-gov.net