Projekt Udhëzim Administrativ për permbajtjen dhe kerkesat për bazën e të dhënave të legalizimit

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për krijimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e Bazës së të Dhënave të Legalizimit dhe të programit të saj operues softuerik dhe harduerik, duke përfshirë obligimet e mirëmbajtjes, përpunimit të informatave dhe te drejtat e e organeve qendrore dhe lokale


Data e fillimit: 28.01.2019


Data e përfundimit: 18.02.2019


Raporti Final

RAPORTIN E KOMENTEVE PER PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PERMBAJTJEN DHE KERKESAT PËR BAZËN E TË DHËNAVE TË LEGALIZIMIT

01.03.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

01.03.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Ilir Kryeziu

Ilir.Kryeziu@rks-gov.net