UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. ../2019 PËR MËNYRËN E NDARJES SË AKSIONEVE TË PUNËTORËVE TË TREPÇA SH.A

Ky Udhëzim Administrativ përcakton mënyrën e ndarjes së aksioneve të punëtorëve të Trepça Sh.A, duke i përllogaritur sipas vlerës së aseteve të njësive biznesore ku punëtori ka marrëdhënie pune.


Data e fillimit: 09.01.2019


Data e përfundimit: 30.01.2019


Raporti Final

Ky Udhëzim Administrativ përcakton mënyrën e ndarjes së aksioneve të punëtorëve të Trepça Sh.A, duke i përllogaritur sipas vlerës së aseteve të njësive biznesore ku punëtori ka marrëdhënie pune.

27.02.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

27.02.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


FAZILE BEKTESHI

Fazile.Bekteshi@rks-gov.net