Konsultimet publike per PKZMSA 2019-2023

Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) 2019 – 2023 është programi i katërt me radhë për zbatimin e MSA-së ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës që nga hyrja e saj në fuqi, më 1 prill 2016. Ky program ka për qëllim zbatimin e të gjitha reformave për adoptimin e acquis-së së BE-së në legjislacionin kombëtar në të gjithë kapitujt e saj.


Data e fillimit: 09.01.2019


Data e përfundimit: 30.01.2019


Albina Tafilaj Spahiu

albina.tafilaj@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja