PROJEKTLIGJI PËR TURIZMIN

Me ketë ligj përcaktohen parimet, standardet dhe rregullat bazë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm në Republikën e Kosovës


Data e fillimit: 05.12.2018


Data e përfundimit: 25.12.2018


Raporti Final

Dispozitat e këtij ligji vendosin rregullat bazë për funksionimin e sektorit të turizmit në Republikën e Kosovës. Përmes këtyre rregullave përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve publike në fushën e turizmit si dhe kriteret e funksionimit, të drejtat dhe përgjigjësistë e agjencive turistike dhe subjekteve tjera që veprojnë në fushën e turizmit në Kosovë

05.03.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

05.03.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


lumturije.geci@rks-gov.net

lumturije.geci@rks-gov.net