UDHËZIMIN ADMINISTRATIV(MTI) Nr.00/2018 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIT TË FLAMURIT MBI ORIGJINEN E PRODUKTIT

Ky udhëzim administrativ ka për qëllim të përcaktoi rregullat lidhur me vendosjen e etiketës që tregon flamurin e shtetit të origjinës së produktit


Data e fillimit: 05.12.2018


Data e përfundimit: 25.12.2018


nijazi.shala@rks-gov.net

nijazi.shala@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja