UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 00/00 PËR PËRDORIMIN E KOPJEVE TË CERTIFIKUARA TË REGJISTRAVE ORIGJINAL THEMELTAR TË GJENDJES CIVILE TË KOSOVËS, TË CILËT JANË MARRË NGA ISH-PUSHTETI SERB, PARA QERSHORIT TË VITIT 1999

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për përdorimin e kopjeve të certifikuara të regjistrave themeltar origjinal të gjendjes civile të Kosovës, të cilët janë marrë nga shërbimet amë të gjendjes civile në Kosovë, nga ish pushteti serb para qershorit të vitit 1999.


Data e fillimit: 08.11.2018


Data e përfundimit: 29.11.2018


Erdon Arifaj

erdon.arifaj@rks-gov.net