Draft Rregullore (MPMS) nr.xx/2018 per ndryshim plotesimin e Rregullores nr.02 2014 Draft

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MPMS) nr.02/2014 për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për certifikimin dhe licencimin e personave dhe institucioneve të cilit kryejnë punë nga siguria dhe shëndeti në punë, mënyrën, kushtet dhe programin për dhënien e provimit profesional.


Data e fillimit: 06.11.2018


Data e përfundimit: 26.11.2018


Raporti Final

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MPMS) nr.02/2014 për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për certifikimin dhe licencimin e personave dhe institucioneve të cilit kryejnë punë nga siguria dhe shëndeti në punë, mënyrën, kushtet dhe programin për dhënien e provimit profesional.

10.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

10.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Leunora Ahmeti

Leunora.Ahmeti@rks-gov.net