UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 00/2018 PËR KTHIMIN E TË HUAJVE ME QËNDRIM TË PALIGJSHËM NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Ky Udhëzim Administrativ rregullon standardet dhe procedurat për kthimin e shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi të cilët nuk i përmbushin apo nuk i përmbushin më tej kushtet ligjore për qëndrim në territorin e Republikës së Kosovës, në përputhje me Ligjin në fuqi për të Huaj dhe Azil, si dhe lehtësimin e kthimit vullnetar.


Data e fillimit: 05.11.2018


Data e përfundimit: 26.11.2018


Gazmend Camaj

Gazmend.camaj@rks-gov.net