Projekt Rregullores për Shërbimin e Komunikimit Qeveritar me Publikun

Qëllimi i kësaj rregullore është të përmirësojë funksionimin e një sistemi koherent dhe të koordinuar për komunikimin qeveritar me publikun.Dispozitat e kësaj Rregullore janë të detyrueshme për të gjitha zyrat, zyrtarët përkatës të komunikimit dhe zëdhënësit e institucioneve qeveritare në nivel qendror dhe lokal. Projekt rregullorja përshkruan funksionet e zëdhënësit të Qeverisë, të ministrisë dhe të komunës, si dhe të Zyrës së Komunikimit Publik në Zyrën e Kryeministrit, të Zyrave për Komunikim Publik në Ministri, në Agjenci dhe njësive përkatëse për komunikim publik në komuna. Me këtë projekt rregullore janë shtuar funksionet e zyrave të komunikimit, sidomos në nivelin qendror, sa i përket përgatitjes së planeve të komunikimit në fazat e hershme të zhvillimit të politikave dhe legjislacionit, komunikimit të aktiviteteve të konsultimeve publike dhe komunikimit me publikun përmes përdorimit të platformave digjitale.


Data e fillimit: 09.10.2018


Data e përfundimit: 29.10.2018


Raporti Final

Raporti final

11.12.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

11.12.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Ismet Cakiqi

ismet.cakiqi@rks-gov.net