UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 04/2018 PËR STANDARDET MINIMALE TË KONSULTIMIT PUBLIK NË KOMUNA

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim nxitjen dhe sigurimin nga ana e autoriteteve lokale të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe palëve të tjera të interesuara gjatë procesit të politikbërjes dhe vendimmarrjes në nivel lokal, të promovoj transparencën komunale, si dhe të ndikoj në zhvillimin e politikave të qëndrueshme në interes të përgjithshëm. Udhëzimi administrativ në fjalë po ashtu përcakton rregullat, parimet, format, procedurat dhe standardet minimale të konsultimit publik në komuna me rastin e zhvillimit të politikave dhe akteve nënligjore të komunës.


Data e fillimit: 14.09.2018


Data e përfundimit: 04.10.2018


Iliriana Bajrami

iliriana.bajrami@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja